Kabul Edilen Bildiriler

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Bildiri Sahibi Bildiri Başlığı
Abdulkadir Hira, Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek Öğretmenlere Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Ahiret İnancı Algısı
Abdulkerim Akman İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları
Abdullah Erol, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak Günümüz Kadınlarının Yaygın Din Eğitiminde Karşılaştıkları Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çakmak, Arş. Gör. Yakup Uzunpolat İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Doç. Dr. Ahmet Doğan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dini İçerikli Sosyal Paylaşım Durumları ve Değer Yönelim İlişkisi
Ahmet Erol Ülkemizde Hafızlık Sonrası Hafız Öğrencilerin Eğitim Öğretim Durumu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koç Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Etkili Kullanımı
Ahmet Yanar İmam Mâtürîdi’de Ahlak Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Akif Yıldırım Yüksek Din Öğretiminde Hafızlık Projesi Önerisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Eminoğlu Şiirin Eğitim Malzemesi Olarak Araçsallaştırılması: Şeyhzâde Ahmet Ziya Efendi’nin Arapça Manzum Ferâiz Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dersleriyle İlgili Görüşleri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği
Dr. Ali Kemal Acar Aydın, Türk Aydını, Din ve Din Eğitimi
Arş. Gör. Dr. Ayşe Demirel Uçan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde “Çocuklar için Felsefe” Yaklaşımının Uygulanması
Ayşe Üzüm Demir, Aigerim Bakytova, Baktiiar Pratov İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ahlak Öğrenme Alanı Ünitelerinin Öğrencilerin Ahlaki Olgunluğunun Oluşumu Üzerindeki Etkisi
Doç. Dr. Banu Gürer İletişim ve Din Eğitimi İhtiyacı: Washington, DC’de Yaşayan Türkler Örneği
Doç. Dr. Banu Gürer, Elif Bilge 1925-1950 Arası Yayımlanan Diyanet Hutbelerinin Kısa Bir Analizi
Prof. Dr. Bayram Dalkılıç Din(î) Eğitim(i) (Bilimi) Felsefesi(ne Giriş/im Yapma) (Yapma) İhtiyacı ve İmkânları Üzerine Soru(n)lar
Betül Önal, Doç. Dr. H. Yusuf Acuner Tohum Dergisinde Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz
Prof. Dr. Bülent Çelikel Arafta Bir Kurum Olmak: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği
Büşra Nur Kurt Din ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinin Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi
Büşra Serinsu Hristiyan Din Eğitiminde Eleştirel Bir Yaklaşım: Shared Christian Praxis Modeli
Cemre Nur Kaya Lise Öğrencilerinin Dini Dünya Görüşlerini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gülmez İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim Dersine Yönelik Kaygıları: Bir Karma Yöntem Araştırması
Doç. Dr. Davut Işıkdoğan, Hüseyin Ayağa Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Eğitim Sorunları
Doç. Dr. Emine Keskiner, Hatice Başar Altınel Din Eğitiminin Mahremiyet Yönelimleri Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği
Arş. Gör. Esra Ermiş Vural Yetişkinlerin Medyadaki Dini İçerikli Yayınlara Yönelik Tutumlarının Din Eğitimsel Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih İpek Din Eğitimi ve ‘Belirsizlik Olgusu’: Din Eğitiminin Amaçları Açısından Bazı Değerlendirmeler
Arş. Gör. Dr. Fatih Özkan Süleyman Paşazade Sâmi Bey, Ayşe Sıddîka Hanım ve Mustafa Sâtı el-Husrî’nin Din Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar
Fatma Ergun Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu “Peygamberimizin Hayatı” Dersinin Duyuşsal Kazanımları
Fatma Songül Al Z Kuşağı ve Ailede Kanaat Eğitimi
Güllüzar Canpolat, Doç. Dr. Davut Işıkdoğan John M. Hull’ün “Çocuklarla Teolojik Konuşmalar” Eseri Bağlamında Çocuk Teolojisini Anlamak
Gülsün Nur Ayçeken Zihinsel Engelli Bireylerde Din Eğitimi ve Problemleri
Gülşen Özeren, Doç. Dr. Davut Işıkdoğan Dijitalleşen Din ve Din Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyunların Yeri
Hacer Yavuzaslan Distopik Romanlarda Adalet ve Özdenetim Değeri: 1984 ve Cesur Yeni Dünya Örneği
Halil Çiftçi Farabi’de Ahlak Eğitiminin Teorik Olarak Uygulanabilirliği
Halil Özdemir, Doç. Dr. H. Yusuf Acuner Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Dr. Handan Yalvaç Arıcı Sosyal Medyada Din Konusunda Sorulan Sorularla İlgili Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çetinel Din Denilince “Kimin Ötekisiyiz?” ve Ötekimizi Tanımak
Dr. Hatice Ayar Ana Dili Arapça Olmayan Ülkelerde Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Malezya ve Endonezya Örneği
Hatice Kalenci Gençlerin Beş Vakit Namazı Öğrenme Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Hatice Kübra Özler Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Programı Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Konya İli Örneği)
Hatice Tuncer Uçar, Prof. Dr. Mustafa Köylü İmam-Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki
Hilal Bayrakdar, Meryem Sevim, Beyzanur Kaya İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İbadet Eğitimi Ünite Kazanımlarının Sorumluluk Duygusunun Gelişimine Etkisi (İstanbul İli Örneği)
Hilal Demir Otizmlilerde Din Eğitiminde Yöntemler
Hülya Güven Cumhuriyet Dönemi Din Derslerinde İnsan Anlayışı (1923-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Algur Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Geliştirilen Öğretim Programlarının Program Geliştirme Süreçleri Açısından İncelenmesi
Dr. Hüseyin Kasım Koca İslam İlim ve Eğitim Geleneğine Katkısı Açısından Gazalî
İbrahim Bal, Ahmet Güzer, Said Yagubov İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İnanç Öğrenme Alanı Ünitelerinin Öğrencilerin Dindarlık Tutumlarının Oluşumu Üzerindeki Etkisi
Dr. İlhan Tetik, Doç. Dr. H. Yusuf Acuner Arapça Öğretiminde Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Sevinç Batı Trakya’da Dini Yaşantı ve Din Hizmetleri
Dr. Öğr. Üyesi İshak Tekin İLİTAM Öğrencilerinin İlahiyat Eğitimine Yönelik Motivasyon Durumları
Doç. Dr. İsmail Arıcı, Eyup Gunel Ortaokul Öğrencilerinin Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersine Yönelik Tutumları ile Ders Öğretmenine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Prof. Dr. İsmail Sağlam, Muhammet Furkan Çoban İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mesleğe Adanmışlık ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Balıkesir Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kocaman SWOT (GZFT) Sonuçlarına Göre İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin Durum Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Turanalp Çocuk Kitaplarında Ölüm Temasının İşlenişi: Arnold Lobel’in “Fil Amca” Kitabı Örneği
Mahamadou Kamissoko Mali’de Laiklik Anlayışı ve Din Eğitimindeki Etkisi
Doç. Dr. Mahmut Zengin, Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek DKAB Öğretmenleri ve Din Dersleri: Devamlılık ve Değişim
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Esra Sali İmam Hatip Lisesindeki Kız Öğrencilerin Sorunları ve Beklentileri (İstanbul’da Bir İlçe Örneği)
Arş. Gör. Mehmet Koyuncu Örtük Program ve Din Eğitimi Açısından Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Göksu Din Eğitiminde Denetim: Malta Mariam AlBatool School Örneği ve Türkiye’deki Denetim Uygulamaları ile Karşılaştırılması
Melike Rana Fırat, Seyfullah Aziz, Alimcan Sabırlı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Hz. Muhammed Öğrenme Alanı Ünitelerinin Öğrencilerin Sevgi Tutumlarının Oluşumu Üzerindeki Üzerine Etkisi
Merve Akbaş Ahilik ve Ahenk: Görünen ve Görünmeyen Arasında İnsan Zihninin İnşası
Prof. Dr. Süleyman Akyürek, Merve Sertbaş Genç Kızlara Yönelik Düzenlenen Yaygın Din Eğitimi Faaliyetlerinde Amaç Belirleme Sorunu
Meryem Özmen Yaylak Almanya’da Devlet Destekli İmam Eğitimi
Mihriban Betül Öztürk İslam Medeniyetinin ve Düşünce Sisteminin Oluşmasında Önemli Katkılar Sağlayan Nizamiye Medreseleri
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Muhdi Gündüz ‘Abdal’ Kavramı Bağlamında Râgıb el İsfahânî’de Eğitimin İmkânı
Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ali Can, Elif Gülbağ Yeni Hafızlık Modeli: Whatshafız
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Bayraktar Sâtı Bey’in “Kitaplar Arasında Terbiye ve Ahlak Meseleleri; Din ve Hayat” İsimli Makalesinin Din Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi
Mukaddes Başoğlu, Doç. Dr. Fatih Çınar Dijital Oyunların Kıskacında Çocuklar ve Değerler
Murat Ömer Şuhudi Güven, Doç. Dr. Fatih Çınar Televizyon Dizilerinin Şiddet ve Şiddete Özendirme Açısından Analizi
Arş. Gör. Dr. Mustafa Çetin Din Eğitimcisi Figürünün Arketipsel Görünümleri
Doç. Dr. Mustafa Mücahit Modern Öncesi Dönemde Ezher’de İlmi Hayat
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şengün Dindarlık Algısının Benlik Gelişimine Etkisi
Arş. Gör. Müslime Örekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarının Belirlenmesinde Din Tanımları ve Tasavvurlarının Etkisi
Dr. Nesrin Aktaran İslamcı Aydınların Rus Müslümanlarının Eğitimine Dair Görüş ve Önerileri (1908-1918)
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu Alan Eğitimi ve Meslek Eğitimi Kıskacında Yüksek Din Öğretimi (İhtiyaçlar, Öneriler)
Nuran Çınar Türkiye’de Gayrimüslimlerin Din Dersi ile Sınavı: Merkezî Sınavlarda Musevi Öğrencilere Yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına İlişkin Sorular Üzerinde Gerçekleştirilen Tartışmalar ve Sınav Sorularının Analizi
Prof. Dr. Nurullah Altaş, Fatma Nur Kalkavan Yüksek İslam Enstitüleri Döneminde Bir Dönüşüm İdeali: “İslami İlimler Akademisi” (Ali Fuat Başgil ve Muhammed Hamidullah’ın Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme)
Osman Varsak Sosyal Medya Kullanımının Gençlerin Dini İnanç ve Davranışlarına Etkisi
Osman Yılmaz Öğreticilerin Gözüyle Salgın Döneminde ‘‘Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye’’ Programı (Ardahan Örneği)
Ömer Faruk Çağrıcı Milli Sinema Filmlerinde Din ve Değer Algısı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özdemir İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Formasyon Derslerine İlişkin Görüşleri
Rabia Gökmen, Kerim Aydın, Şüheda Koç Çelik İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları
Dr. Öğr. Üyesi Rahime Çelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değerler Adası Dijital Oyununun Öğrenci Tutumuna Etkisi
Öğr. Gör. Dr. Saadet İder İlahiyat Fakültesindeki Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Biçimleri Üzerine Bir Gözlem Çalışması
Prof. Dr. Saadettin Özdemir Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersiyle İlgili Bir Yönerge Önerisi
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Bala Türkiye’nin Din Eğitimi Felsefesini Konuşmanın İmkânı
Dr. Öğr. Üyesi Saliha Bozer Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Bayraktar İlahiyat Programında Yer Alan Türk-İslam Sanatları Tarihi Dersinin Amaç, İçerik, Öğrenme Çıktıları ve Tarihsel Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Sibel Kandemir Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Dışı Yönelim ve Dinî Tutumları Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Emine Keskiner, Sultan Gülşen Din Eğitiminde “Anlatı”: Anlatısal Din Eğitimi Yaklaşımı
Prof. Dr. Süleyman Akyürek, Kaşif Orhan Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Yapılan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinde Öğretim Programı Sorunu
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gümüş Gazâlî’yi Din Eğitiminde Yeniden Tartışmak
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Arıcan Din Eğitiminin Amaçları ve Öz-Düzenleme Becerisi
Doç. Dr. Sümeyra Bilecik Karacan Âdâb-ı Muâşeretin ve Eğitiminin Ahlaki Temeli
Sümeyye Güven Malezya’da Din-Devlet İlişkisi Bağlamında Eğitim Sistemi
Sümeyye İşcan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf Ders Kitaplarındaki Görsellerin İncelenmesi
Prof. Dr. Şakir Gözütok Din Eğitiminde Bilimsellik  Ya da “Apatetik Yanılgı”
Arş. Gör. Şeyma Turan, Doç. Dr. Bayramali Nazıroğlu Yeni Dini Hareketlerin Taraftar Kazanma Yöntemleri Karşısında Dini Medya Okuryazarlığı
Şule Efe Diyanet Görevlilerine Göre Kurum Bakımındaki Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Din ve Değerler Eğitimi
Tuba Kurt Eleştirel Pedagojinin Örgün Din Eğitimine Yansımaları
Tuğba Bozkaya Pozitif Psikoloji Bağlamında Din Eğitimi Temelli Manevi Danışmanlık (Sivas Örneği)
Doç. Dr. Umut Kaya İlahiyat Eğitiminin Öğrencilerin Dini Yaşamlarına Etkisi
Ümmet Ünüvar Bilgi Anlayışlarının Farklılaşması Din Eğitimini Etkiler mi?
Ümmügülsüm Akkuş Dini İçerikli Youtube Kanallarının Din Eğitimi Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Vahdettin Şimşek İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Öğrencilerinin Öğretmene Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
Dr. Yunus Emre Sayan Bir Okul İklimi Ölçme Merkezi Olarak National School Climate Center ve Uygulamaları
Dr. Yusuf Akbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde Din Algısı
Arş. Gör. Yusuf Asım Söylemez Türkiye’de Gençlerin İnanç Yönelimleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı (11. Sınıf) Üzerine Betimsel Bir Bakış
Zeynep Bircan Kültürlerarası Din Eğitimine Engel Olarak İslamofobi: Ödüllü Filmler Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yüksel Din Öğretiminde Duyuşsal Öğrenmenin Ortaöğretim Meslek Dersi Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi