Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

KATILIM ESASLARI ve KAYIT

 • Sempozyum sunum dilleri Türkçe ve İngilizce ve Arapça’dır.
 • Sempozyumda daha fazla sayıda farklı araştırmacının çalışmalarını paylaşabilmeleri açısından bir kişinin sadece 1 bildiri özetinin kabul edilmesi öngörülmektedir.
 • Bu kapsamda bütün bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Her bildiri özeti iki hakeme gönderilecek ve özet asgari iki hakemden onay alması durumunda düzenleme kurulunun onayına sunulacaktır.
 • Tebliğ özeti kabul edilenler, tebliğlerinin tam metinlerini 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına ulaştırmalıdır.
 • Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak 2023 yılında yayımlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.
 • Belirtilen son tarihte gönderilmeyen düzeltilmiş tebliğ metinleri yayımlanamayacaktır.
 • Sempozyumda katılım ücreti talep edilmeyecektir. Katılımcıların yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Bildiri sahiplerinin çalışmalarını aşağıdaki kriterler açısından kontrol etmeleri, bildirilerinin kabul edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ SONUÇ
Evet Kısmen Hayır
1. Tebliğ alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün mü?
2. Tebliğin başlığı ve özeti çalışmayı tam temsil ediyor mu?
3. Tebliğ özetinin dili ve anlatımı yeterli mi?
4. Tebliğ özeti, amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı?
5. Tebliğ için kullanılan anahtar sözcükler başlığa ve içeriğe uygun, birbirine paralel ve yeterli mi?
6. Tebliğin teorik çerçevesi yeterli mi?
7. Tebliğin amacı, konusu belirgin mi?

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

Sayfa Boyutu A4 (29,7 x 21,0 cm)
Kenar Boşlukları Üst 3 cm, alt 3 cm, sol 3 cm, sağ 3 cm
Yazı Karakteri Times New Roman
Satır Aralığı Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.
Başlık Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.
Yazar(lar) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan belirtilmelidir.
Adres(ler) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. e-mail adresi belirtilmelidir.
Başlıklar Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.
Ana Metin İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’ bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır.
Metin Uzunluğu Metnin tamamında kelime sayısı 500’ü geçmemelidir.
Özet Gönderme Özetler https://www.dinegitimikongresi.com sitesi üzerinden gönderilmelidir.
Dosya Sürümü ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde
Dosya Adı ad_soyad.doc

KONU BAŞLIKLARI:

1. Din Eğitiminde Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar

 • Kateşist din eğitimi uygulama örnek ve etki çalışmaları
 • Yapılandırmacılık uygulama değerlendirmeleri
 • Beceri merkezli din eğitimi çalışmaları (Eleştirel düşünme-problem çözme-proje çalışmaları vb.)
 • Örgün din eğitimi kademelerindeki din eğitimi çalışmaları (Seçmeli din ve değerler dersleri, İHL meslek dersleri, DKAB dersleri, okul öncesi din ve değerler eğitimi, yüksek din öğretimi vb.)

2. Din Eğitiminin Teolojik Kaynakları

 • Kur’an Referanslı Din Eğitimi Çalışmaları
 • Kur’an ile İlgili Din Eğitimi Çalışmalarında Yöntem Sorunu
 • Batıdaki Din Eğitimi Çalışmalarında Kutsal Kitap Teması
 • Ayet ve hadislerle çalışma yöntemleri (dil ve analiz çalışmaları)
 • Fıkhın din eğitiminin içeriğine etki sınırları
 • Hz. Muhammed (as) öğretime nasıl konu edilmeli?

3. Din Eğitimi Araştırmalarında Yöntem Sorunu

 • Din eğitimi tarihi çalışmalarında yöntem problemleri: Tarih nasıl çalışılmalı?
 • Din eğitimi araştırmalarında nicel yöntem kullanımında sorunlar
 • Din eğitimi araştırmalarında nitel yöntem kullanım sorunları
 • Karma yöntem mümkün mü?
 • Din eğitimi araştırmalarında eylem araştırmaları niçin önemlidir?